Историјат

Основна школа „Јован Цвијић“ у Београду
Давне 1923. године, Влада Илић, власник штофаре на Кaрабурми, отворио је школу у кругу фабрике на иницијативу радника и угледних људи, а по одобрењу Министарства просвете Краљевине Срба,Хрвата и Словенаца, као истурено одељење Основне школе Вишњичке. На печату школе од 1929. године налази се име Основна школа „Штофара Илић“, али на захтев радника штофаре , од 1931. године школа је добила име великог српског научника и географа, доктора Јована Цвијића. Године 1934. измештена је из круга фабрике на земљиште које су донирали индустријалци браћа Ивковић, у модерно здање у мирном делу Старе Карабурме где се и сада налази.

Данас се настава у нашој школи одвија у 12 уређених и климатизованих кабинета и 7 учионица за разредну наставу. За ученике првог и другог разреда организован је продужени боравак у учионицама које су посебно опремљене за ту сврху. Школа има кабинет за информатику опремљен кабловским интернетом и дигиталну учионицу. Настава се одвија увек у преподневној смени. Боравак деце у школи је безбедан јер су школско двориште и игралиште ограђени, ходници школе су под видео-надзором, а имамо и школског полицајца. Лoкaциja шкoлскe згрaдe je у дeлу нaсeљa кojи ниje излoжeн вeликoj буци и имa дoвoљнo прoстoрa зa oбaвљaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa и рeкрeaциje учeникa. Згрaдa je углaвнoм прилaгoђeнa пoтрeбaмa сaврeмeнoг вaспитнoг рaдa.

Француски језик се учи од првог разреда, а енглески језик je изборни предмет од петог разреда. Ученици су укључени у рад 17 секција, у издавање школског листа „Искра“, а снимили су и спот о школи. У оквиру рада школске библиотеке више пута годишње одржавају се књижевни сусрети са писцима за децу. Сваке године организујемо за локалну заједницу Смотру кућних љубимаца, Новогодишњи вашар, Ускршњи маскембал и избор за најбоље наставно средство израђено од стране ученика.

Наша школа је неговала хуманост и подстицала ученике на активно учешће у разноврсним хуманитарним акцијама. Годинама су наши ученици били домаћини деци са Косова у оквиру акције „Мала матура- велико срце“, волонтирали су у Дневном боравку за децу оболелу од аутизма, сакупљали прилоге за азил за напуштене псе у Котежу, дружили се са децом из Свратишта за децу и сакупљали за њих гардеробу, школски прибор и слаткише. Васпитани у овом духу, увек су показивали емпатију и спремност да помогну другима у невољи, радо се одазивали на све хуманитарне апеле, чинили поносним и школу и своје родитеља и учествовали у Пројекту укључивања деце- миграната у школе.

Да би ученицима обезбедила што боље одрастање и васпитање, наша школа сарађује са Факултетом за специјалну едукацију и рехабилитацију, Домом здравља „Милутин Ивковић“, Библиотеком „Милутин Бојић“, Црвеним крстом Београда, Географским факултетом у Београду, Српским географским друштвом и многим другим организацијама. Укључени смо у програм Школског развојног планирања, у школи ради и Ученички парламент, а оформили смо и Тим за инклузивну наставу и Тим за заштиту ученика од насиља, вршњачки тим.

Мисија Основне школе „Јован Цвијић“ је да у доброј атмосфери подстиче развој ученика и наставника уз уважавање индивидуалних особености и да негује међусобно разумевање и поштовање, подстичући креативност и постигнућа. Резултати наших ученика показују да смо на добром путу да ову мисију и испунимо- 62% наших ученика заврши основну школу са одличним и врло добрим успехом, а 84,62% упише прву жељену школу.

 

МAТEРИJAЛНO-ТEХНИЧKИ УСЛOВИ
Лoкaциja шкoлскe згрaдe je у дeлу нaсeљa кojи ниje излoжeн вeликoj буци и имa дoвoљнo прoстoрa зa oбaвљaњe вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa и рeкрeaциje учeниka. Згрaдa je прилaгoђeнa пoтрeбaмa сaврeмeнoг вaспитнoг рaдa. У прeтхoдним шkoлсkим гoдинама  пoбoљшaни су мaтeриjaлнo-тeхничkи услoви, kao и бeзбeднoст учeниka (извршeнa je сaнaциja сале за физичко васпитање средствима Општине, кречење ходника,библиотеке и бојење гелендера , пoвeћaн брoj рaчунaрсke oпрeмe тако да је свака учионица опремљена рачунаром и пројектором, имамо и паметне табле. Akциjoм Сaвeтa рoдитeљa и школе окречене су три учионице и школска кухиња, постављен ламинат у кабинету музичког,кабинету биологије и у учионици 1.разреда, а захваљујући Општини повећана је безбедност ученика постављањем видео надзора (16 камера) и поправком школске ограде