МИГРАНТИ

МИГРАНТИ

                          

                   Република Србија

      МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

 

Назив пројекта: „Подршка ЕУ Србији у управљању  миграцијама – МАДАД 2“

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Опште информације о предлогу пројекта

Назив предлога пројекта

 Подршка деци мигрантима у образовању

Трајање пројекта

(Унети број месеци)

 

5 месеци

Места на којима ће се спроводити пројекат

ОШ“ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Подаци о подносиоцу пријаве

Правно име подносиоца пријаве

OШ“ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

Адреса

Данила Илића 1, Београд, Палилула

Земља

Србија

Особа која је одговорна за пројекат

Валентина Панђаитан

Е-маил

vpandjaitan@gmail.com

Телефон

0638527998,0112763988

Назив банке

Управа за трезор

Банковни рачун

840-4889760-61

Основни подаци о предлогу пројекта

 1. Контекст предлога пројекта (маx 1 страна)

ОШ“Јован Цвијић“ се налази на Старој Карабурми, у мирном делу насеља, а како је насеље мало и не шири се новом градњом, у нашој школи је и мали број ученика 227. Наша школа је најближа нехигијенском насељу Депонија у близини  Панчевачког моста, тако да се у нашој школи образују и ученици ромске популације(око 70 ученика).

Претходне школске године нашу школу је похађало 7 ученика, а највише 8 мигранта који су свакодневно имали обезбеђен превоз из Крњаче до школе у периоду од 10-13 сати (АДРА), имали су пратиоца који је уједно био и преводилац, а једно време су слушали и српски језик за странце, а по позиву и психолога који је радио са учеником који је био у пубертету, 6..раз.

Б. Опис проблема

Током школске 2017/18. године у нашу Школу било је уписано 8 ученика миграната и то у следеће разреде: 1 ученик 7.раз., 4 ученика 3.раз.2ученика 1.раз. и 2 ученика …. Ове школске године упиасно је 5 ученика миграната и то у следеће разреде: 2 ученика 5.раз.,2 уч-1.раз..1 ученик 7.раз.. а како ови ученици нередовно долазе добили смо од 1.10.још два нова ученика Током њиховог образовања уочена је велика жеља деце да буду у друштву својих вршњака, али и потреба да они нама пренесу и знања и вештине које поседују и да нас упознају са својим обичајима. Приметили смо и да смо и ми сами веома заинтересовани да боље упознамо њих, као и средину одакле су дошли. Нарочито констатујемо потребу рада са родитељима како мигрантске деце тако и са родитељима редовних ученика наше школе. Сматрамо да је континуитет у раду важан. Стога се овај предлог пројекта надовезује на наше искуство од прошле школске године. Укључивање ученика миграната у наставни процес је изазов са којим се носимо сваки дан, пре свега, због недовољног познавања српског језика. Сматрамо да је укључивање ученика миграната у ваннаставне активности важно, јер доприноси бољој радној атмосфери и учењу нашег језика.

Главни мотив због којег се покреће овај предлог пројекта је саосећајност, разумевање и подршка ученицима мигрантима. Управо тај мотив је присутан био и током школске 2017/2018, кроз коју смо ученицима мигрантима и њиховим родитељима омогућили несебичну љубав, разумевање, пажњу.

 Специфични циљеви пројекта су:

 • Обезбедити подршку за континуитет у образовању. Наведени специфични циљ ће се реализовати кроз активности: културне активности (Дан школе, Међународни дан миграната (18.12.), активност у оквиру Дана матерњег језика (21.02.) Прослава Нове године, и спортске активности, такмичење,
 • Укључивање у друштвени живот школе и локалне заједнице. Специфични циљ ће се остварити кроз активности: хуманитарене -,,Помозимо вршњацима“, културне активности – Дан школе (12.12.), Међународни дан миграната (18.12.); активност у оквиру дана матерњег језика (21.02.); Излет и заједничка вечера;

Молимо опишите улогу и учешће евентуалних партнерских организација.

 • Опис циљне групе – директне и индиректне.

Директни корисници

 • деца мигранти и тражиоци азила (деца која су у нашој школи) (7-10 ученика)
 • Ученици одељења у којима се налазе ученици мигранте и тражиоце азила (просечно 20 ученика у одељењу)
 • Ученици чланови музичке, еколошке, ликовне,историјске,, географске (у просеку 15 ученика)
 • Ученици чланови Ђачког парламента (8 ученика)
 • Чланови Савета родитеља (13 родитеља)
 • Други стручњаци које бисмо ангажовали за одржавање предавања (1-2 особе)
 • Наставно особље школе и стручне службе и директор школе (25 наставника, стручних сарадника, директор)

ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ

Локална средина, мигрантски кампови на територији Србије, школе у Србији које раде са мигрантима.

 • Представите мерљиве резултате свог предлога пројекта који би допринели остваривању вашег циља. Молимо вас наведите мерљиве индикаторе који ће обезбедити праћење успешности пројектних активности.

Резултат 1 – представа припремљена током драмске секције.

Индикатор – 3-5 ученика миграната учествује у представи и 7-9 ученика  наше школе.

Резултат 2 – Два пута месечно  у току трајања пројекта одржаваће се тематска окупљања у библиотеци школе.

Индикатор – фотографије, извештаји, продукти радионица, утисци.

 • На који начин сте анализирали потребе корисника вашег пројекта ?

Мониторингом приликом посета кампу, посете ученика школи и током наставе.

 

 1. Сажетак пројекта (маx 1 страна)

Општи циљ пројекта је да одговори на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији кроз подршку институцијама, укључујући и побољшање капацитета за смештај и пружање услуга.

Специфични циљеви које ћемо остваривати су везани за обезбеђивање адекватних психо-социјалних услуга и услуге образовања како би ефикасно одговорили на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији кроз:

 1. Квалитетније укључивање ученика и ученица мигранта/тражилаца азила у образовни процес кроз подизање квалитета наставе, ваннаставних активности и стандарда квалитета живота ученика и ученица миграната.
 2. Унапређивање професионалних компетенција запослених у школи за рад са ученицима и ученицама мигрантима/тражиоцима азила.
 3. Сензибилизацију свих школских актера за подршку ученицима и ученицама мигрантима/тражиоцима азила за интеграцију у живот образовања и окружења.

Исходи које ћемо постићи реализацијом циљева:

 • Минимум 5-7 ученика и ученица миграната укључено у редовно образовање у нашој школи
 • Сви ученици мигранти/тражиоци азила укључени у 2 примера пројктне наставе, као и у 10 угледних часова.
 • Настава у школи прилагођена потребама ученика миграната помоћу индивидуализације и диференцијације у настави, као и кроз примену интерактивних наставих метода и модерних наставних средстава.
 • Смањење ксенофобије и негативних ставова међу редовним ученицима школе, разбијање предрасуда и успешна интеграција ученика миграната кроз разне видове радионица и ваннаставних активности које су осмишљене тако да сви ученици сарађују на остварењу заједничких циљева, уче о различитим културама, подржавају једни друге и негују интеркултуралност.
 • Бар 15 наставника/ца је стекло знања и вештине за примену нових техника учења са ученицима и ученицама мигрантима/тражиоцима азила.
 • Најмање 5-7 ученика миграната, 15 наставника, 30 ученика наше школе и њихових родитеља, 3 представника ШО учествовало у осмишљавању и изведби интеркултуралних манифестација „Дан толеранције“ и „Дан матерњег језика“.

 

Г. Дужина пројекта и временски оквир

Дужина овог пројекта је 5 месеци.

 

ОПШТИ ЦИЉ

Одговорање на потребе миграната и тражилаца азила у Републици Србији кроз подршку институцијама, укључујући и побољшање капацитета за смештај и пружање услуга.

 

СПЕЦИФИЧНИ  ЦИЉЕВИ  ПРОЈЕКТА

 • Јачање псисхосоцијалних капацитета деце миграната и тражиоца азила путем ваннаставних активности.
 • Оснаживање наставника за рад са ученицима из депривираних средина.

Анализа заинтересованих страна (маx 1 страна)

Директна циљна група

Директни корисници

 • деца мигранти и тражиоце азила (деца која су у нашој школи) (7-10 ученика)

Ово су деца која похађају нашу школу од 1.09.2018. . С обзиром да су они свакодневно у нашој школи, укључили бисмо их у ваннаставне активности и секције.

 • Ученици одељења у којима се налазе ученици мигранте/тражиоце азила (20 ученикапо одељењу)
 • Ученици чланови Ђачког парламента (8 ученика)

Ученици чланови Ђачког парламента помогли би у одржавању представе.

 • Родитељи ученика из одељења у којима су деца мигранте/тражиоце азила (25)
 • Стручно сарадници стручњаци из области здравства (3 родитеља)
 • Наставно особље школе и стручне службе и директор школе (15 наставника, стручних сарадника, директор)
 • 1 представник школског одбора

Индиректна циљна група

Локална средина, мигрантски кампови на територији Србије, школе у Србији које раде са мигрантима.

 

Очекивани резултати и индикатори/показатељи резултата

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ И ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Циљ:1  Квалитетније укључивање ученика мигранта / тражилаца азила у образовни процес.

Резултат 1.1:

Минимум 5-7 ученика и ученица миграната је уписано и похађа нашу школу

Резултат 1.2:

Редовна настава квалитетнија за све ученике

Резултат 1.3:

Организоване ваннаставне активности као подршка интеграцији ученика

Резултат 1.4:

Задовољени материјални предуслови за школовање ученика миграната

1.1.1.седам  ученика и ученица миграната је уписано у нашу школу и похађа наставу.

1.2.1. Ученици мигранти активно учествују у 2 наставна пројекта са осталом децом из одељења.

1.2.2. Ученици мигранти учествују у активностима целог одељења на минимум 10 часова, тако да остварују интеракцију и комуникацију са другим ученицима зарад остварења заједничког циља/продукта часа.

1.3.1. Ученици мигранти укључени у школске спортске активности у оквиру дечије недеље.

1.3.2. Ученици припремили и презентовали своје земље порекла и културу (мигранти и ученици из Србије) уз разговор о сличностима.

1.3.3. Реализована интеркултурална манифестација поводом дана толеранције.

1.4.1. Ученици мигранти имају обезбеђену ужину у школи, ђачки прибор, и уколико је потребно адекватну сезонску одећу и обућу.

1.1.1. Списак ученика, захтеви родитеља за упис, педагошка документација за сваког ученика (ПП, план индивидуализације)

1.2.1. Фотографије, ученички продукти, извештај

1.2.2. Фотографије са 10 угледних часова, као и извештај психолога и/или директора са посете.

1.3.1. Фотографије, извештај.

1.3.2. Ученички продукти, фотографије, извештај

1.3.3. Ученички продукти, фотографије, извештај

Циљ:2 Унапређивање професионалних компетенција запослених у школи за рад са ученицима мигрантима/тражиоцима азила.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Резултат 2.1:  Наставници примењују интерактивне метода на часовима, диференцијацију и индивидуализацију у раду са децом

Резултат 2.2: Наставници реализовали 2 пројекта у настави

2.1.1. Школски психолог реализовао обуку за примену диференцијације кроз рад у малим групама са 10 наставника

2.1.2. СТИО заједно са Школском менторком за рад са ученицима мигрантима организовали обуку за 10 наставника за вођење педагошке документације и праћење ученика и ученица миграната.

2.1.3. СТИО са наставницима израђује индивидуализоване планове подршке ученицима и прати реализацију истих

2.1.4. Наставници реализовали 10 угледних часова у одељењима која похађају ученици мигранти како би презентовали и применили стечена знања и вештине

2.2.1. Наставници прошли акредитовани семинар „Не можеш све сам“, К4, кат.бр.337

2.1.1. Фотографије, списак учесника, ецалуација

2.1.2. Фотографије, списак учесника, евалуација

2.1.3. Фотографије, списак присутних наставника, извештај

2.2.1. Фотографије, списак учесника

ЦИЉ 3:

Сензибилизација свих школских актера за подршку ученицима мигрантима/тражиоцима азила за интеграцију у живот образовања и окружења.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

СРЕДСТВА ВЕРИФИКАЦИЈЕ

Резултат 3.1:

Ученици припремљени за пијем другара миграната

Резултат 3.2:

Родитељи припремљени за пријем ученика миграната

Резултат 3.3:

Наставници припремљени за пријем ученика миграната

Резултат 3.4: Креирано подстицајно и сигурно окружење за пријем ученика миграната

3.1.1. Старешина реализовао радионице за припрему одељења за долазак ученика миграната

3.1.2. Формиран вршњачки тим за подршку ученицима са задатком да помогну у почетку при учењу, оријентацији у граду, спроведу и упознају ученике са школом.

3.2.1. Родитељи обавештени на родитељским састанцима да школа наставља са праксом укључивања ученика миграната

3.2.2. Обавештени Савет родитеља и Школски одбор о ставу школе и одлуци да настави са укључивањем ученика миграната

3.3.1. Резултат 3.3. ће бити остварен уколико се задовоље индикатори резултата 2.1.1;  2.1.2;  2.3.1. из циља 2.

3.4.1. Ученици мигранти прихваћени у одељењима од стране вршњака

3.4.2. Родитељи све деце присуствовали интеркултуралној манифестацији поводом дана толеранције.

3.4.3. Шира јавност континуирано информисана о пројекту путем медија и школског веб сајта.

3.1.1. Фотографије, извештај

3.1.2. Списак ученика, извештај, фотографије

3.2.1. Извештај, записници

3.2.2. Извештај, записник

3.3.1. Извештај, фотографије, продукти

3.4.1. Извештај, фотографије, евалуација

3.4.2. Фотографије, извештај

3.4.3. фотографије, школска ФБ страница

 

 

 

 

Циљ:1  Квалитетније укључивање ученика мигранта / тражилаца азила у образовни процес

Резултат 1.1: Минимум 7-10 ученика и ученица миграната је уписано и похађа нашу школу

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства

1.1.1. Информисање о броју деце у камповима

Прикупљање информација о броју деце средњошколског узраста

Познат број деце узраста 7-15 година који су тренутно у камповима

Октобар

*Контактиран КИРС и СОС дечија села

*Добијена информација о броју деце одговарајућег узраста

е-маил комуникација. Школски психолог контактира представнике КИРС-а и СОС дечијих села

Директно укључени:

Школски психолог и представници КИРСа и СОС дечијих села

Индиректно обухваћени сви потенцијални ученици и ученице старости 7-15година који бораве у камповима

/

1.1.2. Дочек ученика и ученица миганата

Пријем ученика и подршка адаптацији на нову средину

Ученици и ученице мигранти примљени у одељења уз добродошлицу коју су осмислили другари из одељења.

Ученици и ученице мигранти упознали нове другаре

Ученици и ученице мигранти добили школске торбе и прибор

Ученици и ученице мигранти упознати са школом и школским простором

Друга половина септембра

Реализовани пријем и добродошлица ученика и ученица миграната

Речи добродошлице,

интерактивне радионице за упознавање

Музика као универзални језик емоција

Директно обухваћени:

7 ученика и ученица миграната и 30 ученика у два одељења.

2 разредне старешине, директор, психолог, сви наставници који тај дан буду у зборници (15 наставника).

Индиректно обухваћено 200 ученика у школи; остали млади мигранти и мигранткиње који би потенцијално могли да дођу у нашу школу након позитивног искуства пријема; родитељи ученика миграната, осталих 10 наставника који тај дан нису у школи, родитељи свих ученика (430-450)

Папир

фломастери

Стикери

Флипчарт папир

Торбе и прибор за ученике и ученице мигранте

 

Резултат 1.2:

Редовна настава квалитетнија за све ученике

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

Индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства

1.2.1. Три интерактивна угледних часова.

Интеграција ученика и ученица миграната у одељенску заједницу,

Учење кроз интеракцију са другима и личну активност ученика.

Овладавање предметним и међупредметним компетенцијама

Ученици и ученице мигранти се повезали интензивније са другом децом кроз рад на истом задатку у хетерогеним малим групама.

 

Сви ученици развили међупредметне компетенције у границама својих могућности (сарадња и тимски рад, комуникацијске вештине и вештине презентовања, информатичка писменост, критичко мишљење, естетске компетенције…)

Ученици и ученице мигранти стекли животно функционална знања која ће им помоћи да се снађу у нашем и европском друштву (нпр. како се оријентисати у новој средини/граду, како уплатити рачуне, основни речник за сналажење у новом простору…)

Цело трајање пројекта

Извештај психолога са посете редовним часовима

Фотографије са угледних часова

Угледни часови, интерактивни облици рада у настави

Директно обухваћено 25 наставника и 60 ученика од чега 7 ученика и ученица миграната.

Индиректно 200 ученика.

Папир за штампање

фломастери

Стикери

Флипчарт

Лаптоп

Пројектор

Бела табла

Резултат 1.3:

Организоване ваннаставне активности као подршка интеграцији ученика

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

Индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства за буџет

1.3.1. Спортске активности у оквиру дечије недеље

Развијање здравих стилова живота

Интеграција нових ученика и ученица у школску заједницу

Ученици заједно играли кошарку у мешовитим групама и додатно се повезали кроз игру.

Ученици и ученице мигранти упознали ученике из других одељења

Ученици и ученице упознати са важношћу спорта за развијање здравих стилова живота

прва недеља октобра

Реализоване кошаркашке утакмице између одељења

Фотографије и извештај

Спортска утакмица

Директно: 7-10 ученика и ученица миграната; 33 ученика и ученица који похађају исту годину, професор физичког. Индиректно обухваћени сви ученици школе, као и професори.

Бензин за превоз ученика до кампа након утакмица

1.3.2. Презентације о културама

Упознавање култура свих ученика и прихватање различитости

Ученици и ученице мигранти заједно израдили презентације о својим земљама порекла и културама из којих долазе уз помоћ школског психолога. Ученици из Србије направили презентацију о Србији.

Ученици приказали презентације у својим одељењима

Ученици дискутовали о сличностима и разликама између култура и одговорили једни другима на питања

Октобар

Реализоване презентације са дискусијом у одељењима

Извештај и фотографије

Презентација са дискусијом

Директно: 7-10 ученика и ученица миграната и 30 ученика и ученица из њихових одељења.

Индиректно остали ученици и професори.

Лаптоп, пројектор,

звучници

1.3.3. Дан толеранције 16.11.2018.

Упознавање култура и прихватање различитости

Промоција култура, заједништва, међусобног уважавања и прихватања

Реализоване 2 радионица за припрему текста  сценарија

-10 радионица за увежбавање сценонског наступа (плес, игра и покрети)

-10 радионица за увежбавање песама, рецитала и говора

– 5  радионица за израду сценографије

-Постављен летњиковац у дворишту школе

-Реализивана манифестација

Ученици и ученице мигранти кроз учешће у манифестацији чувају свој културолошки и национални идентитет и бивају прихваћени од стране локалне средине.

Сви ученици, професори и људи из локалне средине развијају вредности интеркултуралности и уважавања различитости

16.11.2018.

Реализована манифестација

Медијска покривеност

Извештај

Фотографије

Приредба, рецитал, плес, песма, презентације о културама.

Дирекно обухваћени: сви ученици и ученице мигранти, сви ученици и наставници школе, већи број родитеља као и сви родитељи ученика миграната

Индиректно: Шира јавност и локална средина

Послужење,

Сценографија,

Летњиковац

Церадно платно са информацијама о пројекту

Обезбеђен превоз за ученике мигранте и родитеље ученика миграната

Лаптоп,

Пројектор,

Пројекционо платно

1.3.4. Одлазак у позориште у музеј,галерију,у Београду…,

Стицање културно-естетских вредности

Неформално дружење и повезивање ученика

Ученици и ученице остварују већи степен блискости након заједничког одласка у музеј,позориште

Ученици усвајају културолошке норме и вредности, развијају естетске компетенције и проширују репертоар свог искуства

Октобар-новембар

Извештај,

Фотографије

Једнодневна студијска посета

Директно обухваћени: 50 ученика, 7ученика и ученица миграната, 3 разредне старешине

Новац за карте и за аутобус за ученике и ученице мигранте

Превоз од школе до кампа

Резултат 1.4:

Задовољени материјални предуслови за школовање ученика миграната

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

Индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства за буџет

1.4.1. Обезбеђивање материјалних предуслова за школовање ученика и ученица миграната

Директна подршка укључивању ученика и ученица миграната у школски систем испуњавањем материјалних предуслова за школовање

Сви ученици и ученице мигранти имају ђечке торбе и школски прибор.

Сви ученици и ученице мигранти имају ужину обезбеђену у ђачкој кантини за целу годину.

Сви ученици и ученице мигранти имају адекватну сезонску одећу и обућу.

Новембар-децембар 2018

Куповина торби, свезака и прибора за писање

Договор са власником пекаре о куповини ужине за ученике

Набавка одеће и обуће у сарадњи са Црвеним крстом

Куповина и подела неопходних средстава ученицима

директно: 7 -10ученика и ученица миграната.

Индиректно: родитељи/старатељи ученика миграната.

торбе, ужина за годину дана,

свеске, прибор за писање за 10 ученика и ученица,

Папир за штампање и тонер како би ученици добијали одштампане индивидуализоване материјале из којих могу да уче у кампу.

 

 

 

Циљ:2 Унапређивање професионалних компетенција запослених у школи за рад са ученицима мигрантима/тражиоцима азила.

Резултат 2.1:  Наставници примењују интерактивне метода на часовима, диференцијацију и индивидуализацију у раду са децом

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

Индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства за буџет

2.1.1. Једнодневна обука за примену диференцијације и индивидуализације кроз групни рад.

Обучавање и мотивисање наставника да примењују групни облик рада у настави уз уважавање индивидуалних карактеристика ученика

Наставници упознати са диференцијацијом, инидвидуализацијом.

Наставници планирају и примењују различите облике групног рада уз примену инидивидуализације у настави

Новемвар 2018

Продукти група наставника са обуке: Израђени планови часова у складу са принципима диференцијације и методама групног рада

Радионица

директно учествује 20 наставника, обуку води школски психолог

Индиректно позитивне ефекте ове обуке ће имати: 100-150 ученика наше школе

Папир за шрампање,

Тонер,

Флипчарт папир,

Лаптоп рачунар,

Пројектор,

Пројекционо платно

2.1.2. Обука за вођење педагошке документације и праћење ученика и ученица миграната

Обучавање наставника за примену за вођење педагошке документације, планирање и праћење индивидуализоване подршке за ученике.

Наставници праве индивидуализоване планове подршке за ученике.

Израђени планови подршке за 2 ученика и 2 ученице мигранте

Новемвар 2018

Спроведена обука

Продукти група наставника са обуке:

Израђени планови подршке

Радионица

директно учествује 30 наставника, обуку води школски СТИО тим уз подршку школске менторке за укључивање деце миграната

Индиректно: 100-150 ученика

Папир за шрампање,

Тонер,

Флипчарт папир,

Лаптоп рачунар, пројектор,

Пројекционо платно

2.1.3. Израда индивидуализованих планова подршке за све ученице и ученике мигранте

Планирање квалитетне индивидуализоване подршке за ученике и ученице мигранте

Наставници имају потпуну јасноћу како и шта да раде да помогну ученицима и ученицама мигрантима да се уклопе у одељење, развијају међупредметне компетенције и животне вештине

Новемвар 2018

Направљен индивидуализовани планови подршке за сваког ученика и ученицу мигранта за сваки предмет који похађа

Израда планова, планирање

20 наставника и 7 -10 ученика и ученица директно обухваћени

Индиректно обухваћени сви ученици и наставници гимназије

Папир за штампање, тонер,

Лаптоп рачунар

2.1.4. Реализација 3 угледна часа

Употреба и демонстрација компетенција и методолошких знања развијених кроз обуке

Преношење примера добре праксе другим колегама

Наставници примењују индивидуализацију и диференцијацију кроз рад у малим групама, при чему воде рачуна да се догоди интеграција активности свих група на нивоу одељења и да сви ученици и ученице буду укључени у асмислене активности из угла циља и исхода часа.

Наставници преносе примере добре праксе другим колегама како би се учврстила позитивна промена

Новемвар 2018 – фебруар 2019

Реализовано 3 угледна часа у одељењима која похађају ученици мигранти

Угледни час,

Групни рад,

Индивидуализација,

Ученички продукти, активност и интеракција међу ученицима

20 наставника, 30 ученика, 7 ученика и ученица миграната директно обухваћени

Индиректно обухваћени сви ученици школе

Папир за шрампање,

Тонер,

Флипчарт папир,

Лаптоп рачунар, пројектор,

Пројекционо платно

Стикери, фломастери

2.1.5. Континуирана подршка ментора

Адекватна примена наставних метода и одабир одговарајућих садржаја у сврху развоја међупредметних компетенција код ученика и ученица миграната

Ученици и ученице мигранти развијају међупредметне компетенције и стичу неопходне вештине за функционисање и сналажење у друштву,

Наставници добијају адекватне и конкретне смернице за рад,

Новемвар 2018 – март 2019

Консултације са ментором, месечне менторске посете, Наставни планови

Менторски састанци у школи, комуникација маилом и телефоном

Директно обухваћено: 15 наставника, 7-10 ученика и ученица миграната и 30 осталих ученика

Индиректно: 10 наставника и 200 ученика

Хонорар за ментора,

путни трошкови за ментора.

2.1.6. Менторска посета ОШ коју похађају мигранти  

Размена искустава и учење на позитивним примерима

Наставници упознати са различитим позитивним приступима и решењима када је у питању рад са децом мигрантима.

Након менторске посете, на наставничком већу наставници преносе искуства у раду и унапређују личну праксу

Новембар-децембар

Договарање посете,

Остварена посета,

Извештај,

Фотографије,

Презентација наставничком већу

Посета,

Презентација за наставничко веће

Директно: 8 наставника који ће ићи у посету, као и 20 преосталих колега којима ће пренети сазнања.

Индиректно: 7-10 ученика миграната и 200 осталих ученика наше школе

Превоз до Борче

 

Резултат 2.2: Оснажена унутрашња школска мрежа подршке ученицима за реаговање у изазовним ситуацијама

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

Индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства за буџет

2.2.1. Акредитовани семинар „„Отвори врата, сви смо исти – мислимо, осећамо, тако се понашамо“ БР. 207

Јачање компетенција наставника за реаговање у изазовним педагошким ситуацијама на часу и јачање унутрашње мреже подршке у школи

Наставници конструктивно решавају изазовне педагошке ситуације

Унутрашња мрежа подршке коју чине директор, стручни сарадник, старешина, одељенско веће, тим за заштиту ученика, тим за инклузију, правовремено и адекватно реагују на кризне ситуације

Децемабр 2018

Фотографије, списак учесника,

Семинар

13 наставника, стручни сарадник и директорка директно укључено,

инидректно укључено још 15 наставника и остварена добробит за 450 ученика и њихове родитеље

Новац за семинар и ручак

 

ЦИЉ 3:  Сензибилизација свих школских актера за подршку ученицима мигрантима/тражиоцима азила за интеграцију у живот образовања и окружења.

 

Резултат 3.1: Ученици припремљени за пријем другара миграната

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

Индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства за буџет

3.1.1. Корак напред

Припрема одељења у која ће бити укључени ученици мигранти

Ученици разумеју неправедност социјалне позиције у којој се налазе деца мигранти кроз стављање у различите социјалне улоге.

Ученици су отворени да укључе децу мигранте у своје одељење

Октобар- Новемабр 2018

Фотографије, извештај

Радионица

Директно: 2 одељенска старешине, 30 ученика

Индиректно: 7 -10 ученика миграната, 20 наставника

Папир за штампање,

Тонер

3.1.2. Зидни речник

Припрема плаката са основним терминима на фарси, српском и енглеском језику са сликама

Направљен плакат који ће помоћи деци мигрантима да се у поетку лакше снађу у школској средини.

Ученици отворени да дочекају децу мигранте

Октобар- Новемабр 2018

Плакат, извештај

Радионица

Директно: 2 одељенска старешине, 20 ученика

Индиректно: 10ученика и ученица миграната, 20 наставника

Хамер папир, маркери, лаптоп, папир за штампање

3.1.3. Планирање програма добродошлице

Припрема разреда за дочек нових ученика

Направљен програм за дочек нових ученика који укључује игре за упознавање, речи добродошлице, музичке игре

Октобар- Новемабр 2018

Осмишљен програм за дочек ученика

Радионица

Директно: 2 одељенска старешине, 30 ученика

Индиректно: 7-10 ученика миграната, 20 наставника

Хамер папир, маркери, стикери, лаптоп, папир за штампање, звучници

3.1.4. Формиран вршњачки тим у оквиру сваког одељења за подршку ученицима мигрантима

Олакшавање транзиције, адаптације на нову средину и упознавање са другарима. Помоћ при учењу.

Формиран тим за подршку. Тим помаже ученицима и ученицама мигрантима да се упознају са школским простором и другом децом, помаже им око учења и школских обавеза, помаже професорима око превода са српског на енглески и обратно.

Октобар- Новемабр 2018

Тим реализује задужења, упознаје ученике могранте са школом и простором, пружа подршку у учењу, чине спону и везу за упознавање са осталом децом у целој школи

Вршњачки тим

Директно: 2 одељенска старешине, 10 ученика и ученица из одељења

Индиректно: 7-10 ученика и ученица миграната, 20 наставника

/

Резултат 3.2: Родитељи припремљени за пријем ученика миграната

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

Индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства

3.2.1. Родитељски састанци

Информисање родитеља о наставку пружања подршке ученицима мигрантима

Родитељи упознати са образовном политиком школе и министарства када је у питању подршка ученицима мигрантима

Родитељи упознати са позитивним искуствима од прошле године.

Октобар- Новемабр 2018

Одржани родитељски састанци

Састанак

Директно: 100 родитеља, 13 старешина.

индиректно 200 ученика

/

3.2.2. Састанак Школског одбора и савета родитеља

Информисање савета родитеља и школског одбора  о наставку пружања подршке ученицима мигрантима

Савет родитеља и школски одбор упознати са образовном политиком школе и министарства када је у питању подршка ученицима мигрантима

Актери упознати са позитивним искуствима од прошле године

Октобар- Новемабр 2018

Записник са састанака

Састанак

Директно: 13 представника СР и 9 представника ШО,

Индиректно 100 родитеља, локална самоуправа

/

Резултат 3.4: Креирано подстицајно и сигурно окружење за пријем ученика миграната

Активност

Циљ активности

Исход

Временски оквир

Индикатори за праћење активности

Метод реалиазиције

Број обухваћених лица директно/индиректно

Потребна средства

3.4.1. Радионица за упознавање

Зближавање и упознавање ученика

Ученици се упознали, разменили интересовања, остварили позитиван први контакт и иницијацију за даљу комуникацију и упознавање

Октобар- Новемабр 2018

Реализована радионица, фотографије,

Позитивни утисци ученика на усменој евалуацији

Радионица

Директно обухваћено 10 ученика и ученица миграната, 30 осталих ученика, 2 разредне старешине, школски психолог. Индиректно остали наставници и ученици

стикери, папир за штампач, тонер, лаптоп рачунар са излазом на интернет

3.4.2. Израда одељенског паноа

формирање кохерентних односа у одељњу и компактне заједнице

Ученици и старешине се фотографисали, фотограф израдио фотографије, ученици направили пано са личним фотографијама, именима, описом интересовања сваког ученика и ученице и једном великом заједничком фотографијом у центру.

Ученици развили осећај припадања одељењској заједници

Октобар- Новемабр 2018

Направљен пано,

Фотографије, извештај

Радионица

10 ученика и ученица миграната, 30 осталих ученика, 2 разредне старешине

Индиректно остали наставници и ученици

2 Зидна пано-а, 62 фотографије, Фотограф, А4 папир за штампање, тонер

3.4.3. Повеља пријатељства

формирање кохерентних односа у одељњу и компактне заједнице

Ученици дефинишу улогу доброг пријатеља и потом потписују заједничку повељу пријатељства у којој се обавезују да чувају пријатељство и поштују вредности око којих су се усагласили

Октобар- Новемабр 2018

Потписана повеља постављена у учионици,

Радионица

10 ученика и ученица миграната, 30 осталих ученика, 2 разредне старешине, школски психолог. Индиректно остали наставници и ученици

А4 папир за штампање, тонер

3.4.4. Медијска подршка

Ширење позитивних вредности и сузбијање ксенофобије у локалној заједници

Шира јавност је информисана о дешавањима у нашој школи, успесима пројекта и вредностима које негујемо.

Све време трајања пројекта

Школска ФБ страница редовно ажурирана,

Локалне медијске куће редовно обавештене о напредовању пројекта и дешавањима

Прослеђивање вести и информација,

Прикупљање и документовање тв прилога и новинских вести о пројекту

Локална заједница 180.000 становника општине)

Координатор пројекта прослеђује информације

Лаптоп рачунар

3.4.5. Промоција примера добре праксе на стручним скуповима

Ширење позитивних вредности и сузбијање ксенофобије,

Промоција школе

Прикупљени примери добре праксе

Шира јавност је информисана о дешавањима у нашој школи, успесима пројекта и вредностима које негујемо.

Све време трајања пројекта

Гостовање на стручним скуповима

Презентација

Директно: 10наставника и стручњака из области образовања који ће бити на стручним скуповима

Индиректно, шира научна и образовна заједница

Лаптоп рачунар

3.4.6. Родитељски састанци

Упознавање родитеља ученика играната са напредовањем њихове деце

Родитељи информисани о напретку ученика. Родитељи кроз повратну информацију добијају и сигурност да колектив брине о њиховој деци.

У јануару добијају писмене школске извештаје о напредовању сваког детета.

Новембар 2018, јануар 2019

Организован превоз за родитеље,

Родитељи информисани преко КИРС-а

Родитељи присуствовали састанку

Састанак

Директно 15 родитеља ученика миграната, школски психолог и разредне старешине.

Индиректно: остали родитељи мигранти који још децу нису укључили у школу

Превоз за родитеље

Послужење, кетеринг.

3.4.7. Дан матерњег језика

Упознавање култура и прихватање различитости

Промоција култура, заједништва, међусобног уважавања и прихватања

Реализовано 10 радионица за припрему рецирала, говора и увежбавање песама.

4 радионице за Припрему плаката посвећених националним језицима и презентовање информација о језику и култури

Ученици и ученице мигранти кроз учешће у манифестацији чувају свој културолошки и национални идентитет и бивају прихваћени од стране локалне средине.

Сви ученици, професори и људи из локалне средине развијају вредности интеркултуралности и уважавања различитости

21.2.2019.

Реализована манифестација

Медијска покривеност

Извештај

Фотографије

Приредба, изложба дечијих радова

Дирекно обухваћени: сви ученици и ученице мигранти, сви ученици и наставници школе, већи број родитеља као и сви родитељи ученика миграната

Индиректно: Шира јавност и локална средина

Обезбеђен превоз за ученике мигранте и родитеље ученика миграната

Послужење за госте

 

Ризици пројекта

Ризик

Мере за ублажавање

Мање од 7-10 ученика и ученица се пријавило да похађа нашу школу.

Радити и са мањим бројем ученика, уз чешће обилажење кампова ради додатног мотивисања нових ученика да се прикључе.

Кратак боравак ученика у школи услед преласка границе и одласка у ЕУ.

Континуирано укључивање нових ученика мотивисаних да похађају нашу школу

Учинити им време и боравак у нашој школи што пријатнијим без обзира на дужину боравка.

Чести изостанци ученика услед покушаја илегалног преласка границе и породичних проблема.

Стална комуникација са СОС дечијим селима и КИРСом, ради информисања о ученицима.

Поједини наставници и даље неспремни да искораче из фронталног приступа настави.

Помоћ СТИО тима наставнику да осмисли и припреми часове.

Ротирање наставника који предаје одељењу са ученицима мигрантима тако да други колега из колектива, који је мотивисан и предаје исти предмет ради са тим одељењем.

Недовољно задржавање ученика у школи због превоза (прошле године су остајали на два и по часа дневно).

Преговор са КИРСом и локалном самоуправом око посебног комби превоза за наше ученике.

Праћење остварености резултата (мониторинг) 

Праћење резултата ће координирати школски психолог испред Тима за подршку ученицима мигрантима. Тим чине сви наставници који предају ученицима и ученицама мигрантима. Сваки наставник који има задужење на пројекту ће о реализацији извештавати школског психолога.  Сва средства верификације која су наведена у табели са резултатима и индикаторима служе праћењу остваривања резултата пројекта.

Састанци Тима ће се одвијати једном месечно. Сваки месец биће подношен формални писани извештај о напредовању пројекта школској менторки. Поред извештаја на сасатанцима, школски психолог ће свакодневно пратити напредовање пројекта и ученика кроз неформалну комуникацију са наставницима и ученицима. Шеф рачуноводства ће пратити реализацију финансија.

Процена остварености резултата (евалуација)

Евалуација ће бити вршена након пројектних активности путем квантитативних и квалитативних метода прикупљања података. Од квантитативних метода биће примењивано следеће:

Шта ће бити процењивано

Ко врши процењивање

Када

Како

Промена ставова ученика.

Шкослки психолог са тимом за школску самоевалуацију

Октобар- Новемабр 2018

Март 2019

Задавање претест и посттест упитника социјалне дистанце према ученицима мигрантима у одељењима која похађају и не похађају ученици мигранти

Примена интерактивних метода у настави и адекватних садржаја, односно образовних исхода

Шкослки психолог са тимом за школску самоевалуацију

Октобар, новембар, децембар 2018, јануар, фебруар 2019

Посета часовима колега,

Преглед планова подршке ученика

Преглед школких извештаја за ученике

Спремност наставника да раде са ученицима мигрантима, као и лични доживљај компетентности за рад са овом децом

Шкослки психолог са тимом за школску самоевалуацију

Октобар, новембар, децембар 2018, јануар, фебруар 2019

Претест и посттест упитник задат свим наставницима и који предају и који не предају ученицима мигрантима

Став и задовољство родитеља и чланова локалне заједнице пројектним активностима

Шкослки психолог са тимом за школску самоевалуацију

16.11.2018.

21.2.2018.

Евалуација успешности интеркултуралних манифестација.

Став и задовољство ученика миграната школом и образовањем

Шкослки психолог са тимом за школску самоевалуацију

Децембар 2018, јануар, фебруар 2019

Упитник који мери задовољство квалитетом наставе, степеном блискости и прихватања од стране других ученика, наставника (тврдње са ликетровом петостепеном скалом), као и отворена питања која укључују сегменте за додатно унапређивање школске праксе)

Квалитативне методе подразумевају анализу месечних извештаја који су саставни елемент мониторинг плана а садрже извештаје носилаца оактивности о квалитету реализације сваке од појединачних активности.

У периоду од 1.3. 2019 до 20.3. 2019. следи писање финалног извештаја о остварености циљева пројекта и успешности пројектнох активности. Извештај саставља школски тим за подршку ученицима мигрантима уз подршку тима за школску самоевалуацију.

 

Одрживост пројекта

Наставна средства,дидактичка помагала, и литература,пројектор,лап-топ рачунари, церадно платно, набављени средствима гранта остају као материјални ресурси школе.

Стечена искуства,знања и вештине-компетенције наставника ће и даље развијати кроз своје часове-примере добре праксе,који ће бити планирани од стране стручних већа на почетку школске године и унети у Годишњи план рада школе.

Збирка примера добре праксе служиће наставницима у раду,припремајући се за часове и за рад са ученицима којима треба додатна подршка.

На крају пројектних активности стручно веће ће одабрати ментора-стручног сарадника који ће имати задатак да подржи остале наставнике, ученике и родитеље у раду са ученицима којима је потребна додатна подршка у учењу и социјализазији у окружењу и друштву уопште.

 

 

Наведите како пројектне активности, и процеси које оне покрећу у установи, могу да се наставе и одрже по завршетку пројекта?

Да бисте описали одрживост пројекта, покушајте да одговорите на следећа питања:

 • Како планирате да наставите рад на истој или сличној проблематици?
 • Да ли је за то потребно додатно финансирање?
 • Како ћете прикупити потребна средства?
 • Како ћете обезбедити да стечена знања, искуства, средства и опрема буду и даље коришћена за развој образовања ученика миграната/тражилаца азила ?

Партнерства

На овом пројекту нећемо имати формална партнерства, већ ћемо користити неформалну мрежу спољашње подршке коју чине:

КИРС – комуникација са ученицима мигрантима и њиховим родитељима, брига о ученицима у кампу.

Центар за социјални рад и полиција – Заштита ученика, превенција насиља и болести зависности, безбедност у саобраћају,  подршка уколико детектујемо насиље у породици.

 

Управљање и координација реализације пројекта

Школа / партнерска организација

Улога у реализацији пројекта

Опис задужења

ОШ „Јован Цвијић“

Координатор пројекта-руководилац Тима

Припрема и реализација састанака пројектног тима

Вођење пројектне документације и писање извештаја.

Информисање свих школских актера и представника  локалне заједнице о пројектним активностима

Промоција акција у локалним

медијима

Организација активности у школи планиране у овом пројекту.

ОШ „Јован Цвијић“

Асистент координатора пројекта 1

психолог

Организација семинара и вођење документације о реализованим обукама.

Организација активности у школи планиране у овом пројекту.

ОШ „Јован Цвијић“

Асистент координатора пројекта 2

Од.старешине, наставници српског језика

Организација родитељ.састанака,посете камповима.

Организација Спортског дана.

Организација Дана толеранције.

Организација Међународног дана матерњег језика.

Сарадња са КИРС-ом и MПНТ

ОШ „Јован Цвијић“

Професори српског језика и књижевности,и разредне старешине

Организација и реализација одласка на позоришну представу.

Организација Међународног дана матерњег језика.

ОШ „Јован Цвијић“

Професори физичког и здравственог васпитања

Организација и реализација Спортског дана.

ОШ „Јован Цвијић“

Шеф рачуноводства  и

Директор школе

Управљање и вођење финансијских средстава и писање финансијског извештаја.

ОШ „Јован Цвијић“

Професори српског,енглеског,француског језика

Библиотекар школе

Организација  и реализација Међународног дана матерњег језика.

 

Претходно искуство у реализацији пројеката :

ОШ“ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ укључила се 2016. год. у Пројекат помоћи и подршци деци мигрантима и њиховом  укључивању у систем образовања. Најпре смо похађали семинар, обуку, сарађивали са COP, UNICEF, ADRA..са Министарством, Школском управом Београд

Ученике мигранте смо успели у потпуности да социјализујемо у колектив школе, укључени су у спортски дан, обележавање значајних датума,  културне активности, ишли смо у музеј, позориште, на полудневни излет-обилазак знаменитости Београда и облазак ЗОО врта и Калемегдана….Ученици мигранти су припремили презентацију о њиховој култури, а наши ученици о нашој….Захваљујући преводиоцу који је била и пратилац, ученици су лакше и комуницирали, сачињен им је посебан распоред часова.

У тренуцима када је ученик 7.раз. показао отпор  у поштовању правила, контактиран је родитељ и ангажован психолог.

 

Претходна искуства у реализацији различитих пројекта донатору су гарант да школа има капацитете и изграђене ресурсе за управљање пројектима.

Наведите програме/пројекте које је школа реализовала или у којима је учествовала у протеклих 5 година са нагласком на пројекте који су у вези са општим циљем овог Позива.

 1. ОШ“ЈОВАН ЦВИЈИЋ“ укључила се 2016. год. у Пројекат помоћи и подршци деци мигрантима“Заједно у даљину“
 2. Школске 2017-18. наставили даљу реализацију Пројекта и шк.2018-19.реализовали пројекат помоћи и подршке деци мигрантима
 3. Школске 2017-18. укључени смо у пројекат „Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме“