Образовање ромске деце

Образовање ромске деце

 

 

 

ОШ Јован Цвијић“ Београд

 

Доступно и квалитетно образовање за девојчице и дечаке Роме

  1. Опште информације о школи:

 

Назив школе:

 

Место:

Београд

Aдреса:

 Данила Илића 1

Број телефона:

 
011 / 27 – 63 – 988

Факс:

 011 / 27 – 63 – 988

E – mail:

 os.jovancvijic@open.telekom.rs

Web site:

 https://www.osjovancvijic.edu.rs

Овлашћено лице и назив позиције

Име и презиме:

 Валентина Панђаитан

Позиција:

 Директор школе

Број телефона:

 011 / 27 – 63 – 988

E – mail:

  vpandjaitan@gmail.com

Kontakt osoba:

Име и презиме:

 Бранкица Виденовић

Позиција:

 психолог

Број телефона:

 011- 3292409

E – mail:

 os.jovancvijic@open.telekom.rs

Матични број школе

 07004435

ПИБ:100213209

 

Банковни подаци

Назив банке:

Управа за трезор

Трансакцијски рачун:

840-4889760-61

 

 

  1. Сажетак пројекта

 

Општи циљ

Допринети унапређењу социјалне инклузије и повећању животних могућности за најугроженије групе деце и њихових породица, са фокусом на Роме, на територији Републике Србије.

Специфични циљ

До краја пројекта повећати обухват деце из рањивих група квлитетним и инклузивним образовањем у предшколским установама и основним школама у Републици Србији.

Очекивани резултати пројекта

1.            Повећати доступност квалитетног инклузивног предшколског и основношколског образовања за најугроженије девојчице и дечаке и развити моделе који ће спречити њихово рано напуштање школовања и социјално искључивање.

2.           Девојчице и дечаци из циљаних подручја показују боље школско постигнуће, знања и вештине као резултат пројектне интервенције.

Општина

Палилула

Време трајања пројекта

Планирани период трајања пројекта: 2017 – 2018.

Ангажоване особе у школи

Валентина Панђаитан, Бранкица Видановић, Светлана Илић, Ивана Давинић

 

 

 

 

 

Мисија Основне школе „Јован Цвијић“ је да у доброј атмосфери подстиче развој ученика и наставника уз уважавање индивидуалних особености и да негује међусобно разумевање и поштовање, подстичући креативност и постигнућа.Резултати наших ученика показују да смо на добром путу да ову мисију и испунимо   – 62% наших ученика заврши основну школу са одличним и врло добрим успехом, а 84,62% упише прву жељену школу.

 

 

 

 

 

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА

1. ПОЛУГОДИШТЕ 2017/18. ГОД.

 

     

 

Разред/одељење

м

ж

укупно

I/1

8

8

16

I/2

8

9

17

II/1

13

13

26

III/1

10

7

17

III/2

8

7

15

IV/1

9

8

17

 I- IV

56

52

108

V/1

9

13

22

VI/1

10

9

19

VI/2

9

9

18

VII/1

7

7

14

VII/2

7

8

15

VIII/1

5

7

12

VIII/2

9

7

16

 V – VIII

56

60

116

 I- VIII

112

112

224

        

 

Од укупног броја ученика 1/3 су ученици ромске популације.

 

Наша школа има педагошког асистента који је спона између школе,одељењских старешина,наставника, педагошко-психолошке  службе  и родитеља.У школи смо увели часове Ромског  језика са елементима националне културе.

Од укупног броја ученика ромске националности после извршеног анкетирања  имамо две  групе ученика који изучавају Ромски језик са елементима националне културе ,а те часове изводи наставник  ромске националности.

 

  • Пројектни контекст
  • Проблем/циљ број 1: Превенција осипања ромских ученика- одређен број ученика не заврши основну школу из разних разлога (пресељељење у иностранство, рана удаја/женидба, вођење рачуна о породици и обављање кућних послова, сакупљање сировина са родитељима и сл.)
  • Проблем/циљ број 2: Редовно похађање наставе, смањење броја изостанака-велики број ученика ромске националности не долази редовно у школу и не похађа редовно часове додатне и допунске наставе из горе наведених разлога
  • Проблем/ циљ број 3: обезбеђивање додатне подршке у виду ужине, наставних средстава, одеће и обуће– већина родитеља ученика не могу да деци обезбеде основне услове за школовање, што је још један од разлога нередовног доласка у школу

 

Крајњи циљ је укључивање ученика ромске националности у образовање и подршка у завршавању основног образовања.

 

  1. Методе приступи и принципи рада :

3.1. Учествовање деце :

     Деца ромске националности су укључена у редовну наставу, додатну и допунску наставу. За ученике се израђују планови подршке од стране предметних наставника. Педагошки асистент у школи додатно ради са ученицима и пружа им подршку. Студенти са Факултета политичких наука- смер социјални рад помажу ученицима у учењу. Црвени крст пружа додатну подршку ученицима у виду радионица, предавања, обезбеђује ужину, школски прибор, одећу и обућу. У Пројекат подршке ученицима  је укључено 20 ученика.

 

3.2. Борба против дискриминације (на који начин је пројектом планирате адресирате различите видове дискриминације и осигурате да буду израђена инклузивна решења која су добра за децу?)

 

 Пројектом је планирано да се одржи сет радионица на тему дискриминације у којима ће учествовати сва деца.

Планирана је једна форум представа на тему дискриминације и предсрасуда.

Укључивање ученика у ваннаставне активности (хор, драмску секцију и друге секције)  и спортска дешавања.

Посете културним манифестацијама (позориште, музеји, изложбе, биоскоп и сл.).  Организовање заједничких излета.

 

3.3. Заштита деце (како ћете осигурати заштиту деце у складу са Политиком очувања сигурности детета, коју сте потписали са организацијом  Save the Children уз Уговор о сарадњи?)

 

             Дефинисање конкретних особа које су укључене у пројекат, као и дефинисање  њихових обавеза и одговорности. Особа која ради на пројекту има обавезу да на адекватан начин реагује на питања насиља, злостављања деце или сексуалне експлоатације, да креира сигурно окружење за децу која су обухваћена пројектним активностима. Учесници се обавезују да сва деца којима је потребна додатна подршка буду подједнако укључена у све активности.  Свака комуникација ће бити поверљива и сигурна и информације о личним подацима ће се процесуирати на основу потребе за информацијама.

 

3.4. Родна равноправност (како ћете кроз пројекат обезбедити елементе који директно промовишу родну равноправност или позитивне ставове према родној равноправности?).

 

Подједнако укључивање девојчица и дечака у све пројектне активности.

 

Сет радионица (оквирно 3-4)  за родитеље на тему родне равноправности (фокус на једнака права на образовање девојчица и дечака, родне улоге, примери последица раних уговорених бракова, важност образовања за женску децу и сл.)

 

 

  1. Опис активности

 

Активност 1. – Обезбеђивање  додатне подршке у образовању (ужина и школски прибор,) ромској деци основношколског узраста, који су у ризику од раног напуштања школовања, са посебним нагласком на девојчице, и праћење њиховог похађања наставе и напредовања.

 

Селекција деце ће се извршити на основу потреба ученика. Ученици којима је потребна додатна помоћ и подршка у савладавању наставног градива (школског прибора, одеће, обуће, ужине) ће бити укључени у додатни рад на допунској настави. За ученике су направљени и планови подршке за наставне предмете за које постоји потреба и врши се евалуација на сваком тромесечју. Ученицима ће, поред педагошког асистента и психолога додатну подршку пружати и студенти са Факултета политичких наука- смер социјални рад који обављају редовну праксу у нашој школи већ девет школскох година.

 

Због немогућности коришћења кухиње и трпезарије (дата на коришћење предшколској установи), неопходно је да ужина буде упакована.

 

Од школског прибора планирано је да се обезбеди потрошни материјал (свеске, вежбанке, бојице, фломастери, темпере, шестари, лењири, лепак, блок и сл.)

 

Активност 2. – Подршка  ваннаставним активностимa у 12 образовних установа.

Које ваннаставне активности већ постоје у школи? Да ли су деца из осетљивих група укључена у постојеће ван-анставне активности? Коју врсту ван-наставних активности школа препознаје као кључне за пружање подршке деци у ризику од напуштања образовања? Шта је школи потребно за реализацију тих активности? Ко (ће бити укључен у реализацију те активности)? Колико (особа ће та активност окупити)? Где (ће се одиграти та активност)? Када (планирате да реализујете ту активност и колико ће временски она трајати)? Молимо Вас да наведете на који начин ће активност коју намеравате да спроведете допринети решавању уоченог проблема? Каква је веза између активности коју намеравате да реализујете и циља који намеравате да постигнете?

 

У школи постоје секције, допунска настава за ученике којима је потребна додатна подршка, настава у природи, посета Свратишту за децу Београда, посете културним установама. Деца из осетљивих група су подједнако укључена у све ваннаставне активности. Кључна активност  је допунска настава у којој се ученицима којима је то потребно пружа додатна помоћ и подршка у савладавању наставног градива. Допунска настава ће се одвијати 4 пута недељно у термину 5.,6. и 7. часа током целе школске године. За реализацију тих активности су неопходна наставна средства (иновативна) и ужина. Ова активност ће се одвијати у просторијама школе. У спровођење активности директно ће бити укључене три особе (Валентина Панђаитан, Светлана Илић, Бранкица Видановић), а индиректно предметни наставници.  Тиме се смањује број слабих оцена што у великој мери утиче на осипање деце. Ученици, чланови драмске секције су учествовали у представи „Ко то тамо пева..“

 

Активност 3. – Заговарачке активности о важности социјалне инклузије искључених група и ромске деце. На који начин планирате организовање догађаја везаних за промоцију значаја образовања   уз учешће деце, њихових родитеља и представника локалне заједнице? Шта вам је потребно од ресурса за те активости? Ко (ће бити укључен у реализацију те активности)? Колико (особа ће та активност окупити)? Где (ће се одиграти та активност)? Када (планирате да реализујете ту активност и колико ће временски она трајати)? Како (ћете реализовати ту активност)? Молимо Вас да наведете на који начин ће активност коју намеравате да спроведете допринети решавању уоченог проблема? Каква је веза између активности коју намеравате да реализујете и циља који намеравате да постигнете?

 

Организовање трибина за родитеље у ромском насељу на којима ће присуствовати локални координатор за мањинске заједнице на тему значаја образовања. Такође, реализација допунске наставе, секција, излета и посета. Потребни ресурси су задужене особе, обезбеђивање новчаних средстава за излете и посете, као и наставна средства. У реализацију ће бити укључене запослене особе у школи – педагошки асистент, психолог и учитељ. Планирано је да се у заговарачке активности о важности социјалне инклузије директно укључи „Мобилни тим Палилула“ (локални координатор за мањинске заједнице општине Палилула, директорка Центра за социјални рад Палилула, саветник из Националне службе за запошљавање, здравствена медијаторка и педагошки асистент). Планирано је да се активности за ученике реализују током школске године.  Организоваће се две трибине за родитеље у трајању од 60 минута, током другог полугодишта. Овим активностима ће се код родитеља подићи ниво свести о важности и обавези образовања њихове деце. Сматрамо да су родитељи једна од важних карика у мотивисању и спречавању осипања из редовног образовног система. Већина родитеља нема свест о важности образовања, не доводе децу редовно у школу, не уписују их на време у школу, а и сами родитељи су углавном слабог образовања (неписмени). Углавном децу користе за обављање кућних послова и да им помажу у раду (сакупљању секундарних сировина, брига о млађој браћи и сестрама и сл.). Стога је важно освестити родитеље о значају и предностима које пружа редовно образовање њихове деце.